Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị


3. Mua sắm VTTB thay thế

 • Hoạch định nhu cầu mua vật tư
  • Dựa trên phiếu đề xuất bảo trì để lên kế hoạch xuất vật tư, phụ tùng.
  • Trường hợp kho không đủ số lượng, sẽ lên kế hoạch thu mua vật tư, phụ tùng và theo dõi quy trình đặt mua.phần mềm quản lý bảo trì thiết bị
   Hoạch định mua vật tư
 • Tìm kiếm nhanh số lượng các VTTB đã được đề xuất mua dựa vào bảng kê đơn hàng

4. Quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa

 • Quản lý thời gian chạy máy/ ngừng máy
  • Tạo phiếu cập nhật thời gian máy hoạt động và ngừng hoạt động.
  • Cập nhật thời gian máy hoạt động theo kế hoạch sản xuất.phần mềm quản lý bảo trì thiết bị
   Phếu cập nhật thời gian máy chạy
 • Cập nhật thời gian máy ngừng hoạt động theo các chỉ tiêu
  • Thời gian bảo trì, kiểm tra, sửa chữa thiết bị, máy móc
  • Thời gian nghỉ theo ca của nhân viên đứng máy
  • Thời gian các ngày nghỉ của nhân viên
 • Quản lý yêu cầu của bộ phận chủ quản thiết bị
 • Quản lý kế hoạch sản xuất để tính cửa sổ bảo trì.
 • Tổng hợp tình hình xử lý các yêu cầu bảo trì.
 • Quản lý bảo trì thiết bị
  • Lập kế hoạch bảo trì thiết bị bổ sung cho kế hoạch bảo trì định kỳ.
  • Xử lý các thông số giám sát tình trạng không đạt thiết bị.
  • Tính lịch bảo trì định kỳ theo lịch.
  • Cảnh báo bảo trì định kỳ theo thời gian chạy máy.
  • ...xem tiep....

   https://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-bao-tri.html

Người đăng: huong

Chọn khu vực