Bộ kiểm soát trung tâm nhiều cửa


Bộ kiểm soát trung tâm nhiều cửa

· Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa;

· Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line;

· Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H; AR-757H; AR-727H; AR-321H; AR-327H; AR-725H; AR- 829E qua RS485;

· Phần mềm kiểm soát trung tâm (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485)

Giá:

AR-716E - RS-485 (kết nối cổng COM): 12.096.000 đ

AR-716Ei (kết nối TCP/IP): 14.196.000 đ

AR-716E-V4 (kết nối TCP/IP, tích hợp UPS, 20 cửa): US$ 750.00

AR-721E (kiểm soát 2 cửa): 3.810.000 đ

http://accesscontrol.com.vn/bo-kiem-soat-trung-tam-nhieu-cua-2spct3873.html

http://accesscontrol.com.vn/cham-cong-kiem-soat-cua-2sp5713.html

Chọn khu vực