Kính thiên văn Celestron PowerSeeker 70f700AZ
Ống nhòm Celestron Upclose 7 35
Kính thiên văn rẻ
Ống nhòm bình dân Comet 7x50 Coated 7
Kính thiên văn tổ hợp Meade ETX-90
Kính thiên văn Meade Polais D80f900 EQ
Ống nhòm Celestron SkyMaster 25 70
Đèn laze xanh T4084 60mw
Kính thiên văn khúc xạ apollo 70F900EQ-2