Chiếu gỗi hạt nhỏ
GIƯỜNG GẤP NÂNG ĐẦU NHẬT BẢN RỘNG 67.5 PHÂN (MÃ SP: OTB-MN)
6. GIƯỜNG GẤP NHẬT BẢN RỘNG 96 PHÂN ĐỆM DẦY 9 PHÂN (MÃ SP: OTB-TR)
GIƯỜNG GẤP NHẬT BẢN RỘNG 96 PHÂN (MÃ SP: OTBK-BT)
GIƯỜNG GẤP NÂNG ĐẦU NHẬT BẢN RỘNG 96 PHÂN (MÃ SP: OTB-E)
LỀU XÔNG HƠI NIKITA - 03
GIƯỜNG GẤP NÂNG ĐẦU ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN NHẬT BẢN RỘNG 93 PHÂN (MÃ SP: OTB-AD)
GIƯỜNG ĐƠN NAN GỖ TỰ NHIÊN NHẬT BẢN (MÃ SP: SMB-1020)